Yeni
Loading...

BAYRAMİÇ BEYAZI DÜNYA PAZARINDAKİ YERİNİ ALACAK

Görüntünün olası içeriÄŸi: 1 kiÅŸi, aÄŸaç ve açık hava    Dünyada yalnızca Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yetişen Bayra-miç Beyazı, 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi ile dünya pa zarına sunuluyor.
   Türkiye’de coğrafi işaretler konu-sundaki en prestijli, en değerli ve en kapsamlı organizasyon olan “II. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi”, 19-20-21 Eylül 2019 tarih lerinde, Ankara Ticaret Odası Cong resium International Convention & Exhibiton Center’da düzenlenecek-tir. Zirve’nin bu yılki teması “Anado-lu’dan Dünyaya’’olarak belirlenmiştir
   Zirve’nin temel amacı;Türkiye coğ rafyasına ait ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülke mizin coğrafi işaretli ürün potansiye lini harekete geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten ya-rarlanmasına ve kırsal kalkınma he deflerine ulaşmasına katkı sağla-maktır. Zirve’nin hedefleri ise; Coğ-rafi işaretlerin ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri konusunda farkın-dalık yaratmak ,Dünya ile uyum için bilgi ve deneyim paylaşımında bu-lunmak, Üreticiler/satıcılar ile yerel, ulusal ve uluslararası alıcıları bir a-raya getirerek ülkemizin coğrafi işa-retlerinin uluslararası düzeyde tanı-tımını yapmak ve yerel ürünlerin ti-carileştirilmesine yönelik işbirliği plat formları oluşturmak, Gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek ulus lararası organizasyonlar için altyapı oluşturmak
     Konuyla ilgili Ziraat Odası Yöne- tim Kurulu Başkanı İsmail PEHLİ-VAN; ''Zirvede ilçemize ait coğrafi işaretli ürünümüz olan Bayramiç Be yazı’na yer verilmesi bizi hem sevin dirdi hem de gururlandırdı.Ne kadar doğru işler, hizmetler yaptığımızın bir kanıtıdır bu zirve. Her şeyi üreti-cimiz için günümüzde ve gelecekte Avrupa kapılarını sonuna kadar aç-mak adına yaptığımız çalışmaları mız meyvelerini veriyor. Coğrafi işa retler altında ürünlerin tanıtımı ve korunması, bugün sadece yüksek ekonomik kazanç elde edilmesine, kaliteli üretimin teşvik edilmesine ve karın adil dağıtılmasına katkısağ lamıyor. Coğrafi işaretler, kendi top raklarının ürünlerini bir markaya dö-nüştürmelerine katkı sağlayarak kır sal topluluklar için kültürel ve ticari anlamda “yeniden doğuş” anlamına geliyor. Küresel pazardaki rekabet giderek şiddetleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin günümüz ham ve dü-şük katma değerli ürünlerden olu-şan sınırlı ürün ve ihracat çeşitliliği karşısında, satışlardan daha yük-sek getiri elde edebilmesi için “kali-teli markalar” geliştirmeleri gereki-yor. Bu ülkelerin çevresel varlıkların dan gelen yiyecekler, tarım ya da el sanatları ürünlerinin doğal kalitesi, gelişmekte olan ülkelerin yerel top-luluklar aracılığıyla “sürdürülebilir kalkınma hedefleri”ne ulaşması ve bü yüyen uluslararası ticaretten ya rarlanmasında büyük vaatlerde bu-lunuyor. Coğrafi işaretler, ülkelerin yeniden doğuşu için eşsiz bir fırsat sunuyor: dünya genelinde rekabet edebilecek mükemmeliyete sahip yerel ürünlerde ustalaşabilen küçük ve yerli üreticilerin geleneksel bilgi-si, geleceğin kazananı olacak
     Bu marka tescil süresi içerisinde bizleri yalnız bırakamayan ve des-teklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı T. Selçuk SEMİZOĞLU’na, Çanakkale Ticaret Borsa sı Yönetim Kurulun Başkanı S. Kaya ÜZEN’e ve Meclis Başkanı Abdullah DENİZ’e, ÇOMÜ Ziraat Fakültesinden Prof.Dr. Kenan KAY-NAŞ ve ekibine Yönetim Kurulum adına sonsuz teşekkür ederim”dedi
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder