Yeni
Loading...

Çanakkale'de ''Yerel Yazılı Basının Dijital Reklam Piyasalarına Entegrasyonu Eğitimi'' Düzenlendi     Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Çanak-kale’de basın işletmelerine yönelik olarak “Yerel Yazılı Basının Dijital Reklam Piyasalarına Enteg rasyonu Eğitimi” düzenledi.

     Çanakkale’de resmi ilan ve reklam alma hak-kını haiz gazetelerin temsilci ve çalışanlarına yönelik eğitimde, dijitalleşme, yeni medyada rek-lamcılık hakkında farkındalık oluşturma ve bilgi paylaşımı amacıyla düzenlenen eğitim BİK Ge-nel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve BİK Balıke-sir Şube Müdürü Gökhan Eren’in katılımıyla ger-çekleştirildi.

       Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç Basın İlan Kurumu İnsan Kaynak-ları Müdürlüğü’nün Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği eğitim buluşması BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç’ın açış konuşmasıyla başladı. Çanakka-leli gazetecilere BİK Genel Müdürü Rıdvan Du-ran’ın selamlarını ileten Erkılınç “Çanakkale’de olmak büyük bir şeref bizim için. Çanakkale şe-hitlerini ve gazilerini rahmetle, saygıyla yad edi-yoruz. Genel Müdürümüz Ankara’da internet medyasıyla ilgili yasal düzenleme ile ilgili bir ça-lışma nedeniyle bugün burada sizinle birlikte ola madı. Selamlarını özellikle iletti. En kısa zaman-da sizlerle bir araya geleceğini söyledi. Biliyor-sunuz, son iki yıldır hem şube sayımızın arttırıl-ması hem de şubelerimizle sıkı temas kurma ko nusunda azami gayret gösteriyoruz. Yerel med-yayla buluşmaya büyük önem veriyoruz. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz neredeyse bütün ille-rimizde hem online hem de yüz yüze eğitimler düzenledi.Özelikle dijitalleşme konusunda, dijital mecralarda reklam gelirlerinin arttırılması başta olmak üzere gazetecilerimizle bu eğitimlerde bu-luşmak bizim için önemli. Eğitimler ve buluşma-lar artarak devam edecek. Daha güçlü, daha mü reffeh, daha saygın bir yerel medya Basın İlan Kurumu’nun öncelikleri arasındadır.”dedi. İleti-şim Danışmanı Cihat Zafer Demirel BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç’ın açılış konuş-masından sonra başlayan eğitimde İletişim Da-nışmanı Cihat Zafer Demirel, Yerel Yazılı Bası-nın Dijital Reklam Piyasalarına Entegrasyonu hakkında bilgi ve görüşlerini paylaştı.

  Çanakkale’de yerel basın mensuplarıyla eğitim buluşmasında resmi ilan gelirlerinin yanı sıra, ga zetelerin internet sitelerine daha çok reklam geli-rinin nasıl sağlanacağı başta olmak üzere yerel medyanın gücü ve öneminin dijital mecranın avantajlarıyla birleştirilmesi konusunda neler ya-pılabileceği de konuşuldu.

    Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Du-ran’ın yerel medyayla ilgili her platformda vurgu-ladığı “Yerel basın demokrasinin kılcal damarla-rıdır. Gazetecilik geleneği, kültürü ve güvenilirliği yerel basın tarafından yaşatılıyor. Yerel medya-nın etik değerlerini dijital medyanın hız ve kolay-lığıyla birleştirmeli, yerel basını ve gazetecileri güçlendirmeliyiz.” açıklamasına da değinen İle-tişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel, “Basın İlan Kurumu değerli bir destek sunuyor, konvansiyo-nel medya ile dijital medyayı ortak paydada bu-luşturmamız, gazetecilik geleneğini, bilgi ve tec-rübe transferini sağlamamız gerekiyor.” dedi.

  Demirel, sektörel raporlardaki son rakamlardan hareketle,dijital mecralardaki reklam payının çok hızlı büyüdüğünü, yerel gazetelerin reklam gelir-lerinin arttırılması, illerdeki reklam potansiyelinin ortaya çıkarılıp, gazete ve internet haber siteleri ile reklam verenlerin ortak çıkarlarına yoğunlaş-mak gerektiğini ifade etti.

    İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel eğitim de, “Mobil cihazlarda günlük aktif kullanıcı sayısı çok ciddi oranda ve hızla artıyor, dünya küresel bir köy oldu ama doğru haber,nitelikli haber, milli değerler, yerli hassasiyetler, ortak inanç ve duy-gular hızdan, kolaylıktan ve paradan her zaman daha önemlidir. İçerikte değerli, okuyucuya ulaş mada hızlı olmalı, birlikte inşa edeceğimiz yeni bir medya için beraber kafa yormalıyız. Ayrıca yerel gazetelerin ulusal reklam pastasından da-ha büyük dilimler alabilmesi için hem yerel dina-mikleri hem de küresel dijital mecraların imkan-larını dikkate almalıyız.” dedi.

         Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren Basın İlan Kurumu Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren’in hem BİK yönetimine hem de katılımcı gazetecilere ve İletişim Danış-manı Cihat Zafer Demirel’e teşekkür ettiği eğitim buluşması dünyada ve Türkiye’de reklamcılığın tarihi,gelişmesi ve bugün gelinen nokta konusun da akademik çalışmalardan ve ilginç örnekler-den oluşan bir sunumla sona erdi.

         Eğitime katılan gazetecilerin sertifikalarını BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, BİK İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk ve BİK Balıkesir Şube Müdürü Gökhan Eren tarafından takdim edilmesiyle eğitim buluşması sona erdi.

 

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder