Yeni
Loading...

İLÇEMİZDE BUĞDAY HASADI DEVAM EDİYOR...

Resim önizlemesiResim önizlemesi          Bayramiç Ziraat Odası Meclis Kurulu Başkanı Yücel ÇAYIROĞLU Marmara ve Trakya'da buğdayda hasadın başladığını ifade ederek, bol ve bereketli bir hasat dönemi olması temennisinde bulundu. Geçen yıla göre bu yıl daha verimli. Yağmurlar çiftçinin is-tediği miktarda yağınca ürün-lerin verimi de güzel oldu. Bu yıl arpa ve buğday, üreticiyi memnun edecek. Üreticiler emeklerinin karşılığını alacak. Bütün çiftçilerimize verimli bir sezon diliyoruz' dedi.
        Çiftçiler ise, buğdayın ve arpanın bu yıl çiftçinin yüzünü güldüreceğini belirterek 'Buğ-day verimleri çiftçilerin bekle-diği gibi. Buğdayın cinsine ve yerin durumuna göre güzel bir rekolte bekliyoruz. Açıklanan buğday fiyatlarından memnu-nuz dediler. 
Meclis Başkanı Yücel ÇAYIROĞLU; Türkiye’nin en önemli tahıl ürünü buğdayda hem verimi hem de kazancı arttırmanın en önemli yolların-dan biri, sertifikalı tohum kul-lanmaktan geçiyor. Sektörün giderek yöneldiği bu alanda tüm üreticilerin yerini alması ise en önemli gerekliliklerden biri. Gübreleme, sulama, ilaç-lama gibi buğday için hayati öneme sahip çeşitli yetiştirme teknikleri buğdayda verim ve kaliteyi arttırmada en önemli unsurlar olarak kabul görüyor. Oysa yüksek verimli ve kaliteli tohum seçimi de buğday hasa dında alınacak yüz güldüren sonuçlarda bir o kadar ağırlık sahibi. Hem üreti-cileri hem de sanayicileri memnun edecek yük-sek kalite standartlarına ulaşmak için ise devre-ye sertifikalı tohum kullanımı giriyor. Tarla ve la-boratuvar kontrolleri yapılarak genetik, fiziksel ve biyolojik değerleri belirlenen ve Bakanlık ta-rafından her türlü inceleme uygulanarak satışı-na izin verilen sertifikalı tohumlar, yüzde 25’ e varan oranda verim artışı sağlıyor. Bayramiç Ziraat Odası olarak her sene hiç bir kar amacı gütmeden nakliye parası da odamıza ait olan sertifikalı tohum getirtme çalışmalarımız bu se-nede devam edecek. Bölgemize en uygun ve verimli tohumları getirmek, üreticimizle buluş-turmak için çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz hiz-metlerimizle her zaman çiftçinin,üreticinin yanın dayız. Daha iyi hizmet için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
           Bayramiç Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail PEHLİVAN, bir parsele aynı tek yıllık bitkiyi arka arkaya 3 kez eken çiftçilere, ü-çüncü üretim için destekleme ödemeleri yapıl-mayacağını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapıl masına Dair Tebliğde değişiklik öngören tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Daha önceden 2017 üretim yılından itibaren ge çerli olan tebliğde değişiklik yapılarak münave-be başlangıç süresi 2018 yılı olarak kabul edildi Buna göre, 2018 üretim yılından başlamak üze-re örtü altı üretimler hariç olmak üzere bir par-sele aynı tek yıllık bitkinin arka arkaya üç kez ekilmesi halinde,üçüncü üretim için destekleme ödemeleri gerçekleştirilmeyecek.
       Çiftçilere münavebeli (nöbetleşe) ekim tav-siyesinde bulunan. Bayramiç Ziraat Odası Baş-kanı İsmail PEHLİVAN, “Organik tarımın esas larından biri olan ekim nöbeti (münavebe) aynı bahçe veya tarlanın üzerinde belirli bitkilerin, belirli bir sıraya göre arka arkaya yetiştirilmesi-ne denir. Farklı bitkilerin birbirini izleyerek yetiş-tirildiği bu sistem, hem toprak hem de bitki açı-sından birçok yararlar sağlamaktadır. Münave-beli ekimde amaç; yabancı otlar, hastalık ve za-rarlılarla mücadele etmek, toprağın fiziksel, kim yasal ve biyolojik yapısını iyileştirmek, toprağın çeşitli katmanlarından aynı derecede faydalan-mak, erozyonu önlemek ve toprak verimliliğini korumaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu ko-nuda önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.Örtü altı üretimler haricinde aynı parsele 3 yıl üst üs-te aynı bitkiyi ekenlere tarım destekleri verilme-yecek. Bu uygulamayı, tarım arazilerimizin ge-leceği açısından önemsiyoruz” dedi.


Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder