Yeni
Loading...

MERALARDA TEHLİKE DEVAM EDİYOR

MERALARDA TEHLİKE DEVAM EDİYOR
Çanakkale Çevre Platformu tarafından ‘Zeytinciliğin ıslahı ve Yabanilerin Aşılattırılması’hakkında kanunda değişiklik ön gören maddelerin gelen tep kiler üzerine tasarıdan çıkartılması ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Yapı lan açıklamada meralar konusunda kamuoyunun yeterince bilgilendirilme-diği ve mera alanlarının vasfına yönelik tehlikenin devam ettiği vurgulandı. Açıklamanın sonunda, Bayramiç Kurşunlu Köyü’nde yeniden açılmak iste-nen maden girişimlerine karşı köy halkı ile beraber mücadele edileceği be lirtildi. 

Çanakkale Çevre Platformu tarafından ‘Zeytinciliğin ıslahı ve Yabanilerin Aşılattırılması’hakkında kanunda değişiklik ön gören maddelerin gelen tep kiler üzerine tasarıdan çıkartılması ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Ziraat Mühendisleri Odası’nda yapılan açıklamaya birçok sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de destek verdi. Ziraat Mühendisleri Odası Şube Baş-kanı Prof. Dr. Türker Savaş tarafından yapılan açıklamada, her iki kararın-da memnuniyet verici olduğu belirtilirken, meralar konusunda ise kamuo-yunun her yönü ile bilgilendirilmediğini belirtti. Açıklamada aynı zamanda Kurşun Köyü’nde tekrar açılmak istenen maden ocağı girişimlerine karşı, yöre halkı ile beraber mücadele edileceği belirtildi. Her iki maddenin de tasarıdan çıkartılmasının memnuniyet verici olduğu belirtilen açıklamada Şube Başkanı Savaş;“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazır lanan, ‘Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ nın, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılat tırılması Hakkında Kanunda değişiklik öngören maddesi kamuoyundan ge len tepkiler üzerine alt komisyona sevk edilmiş ve varılan mutabakatla söz konusu madde tasarı metninden çıkartılmıştır. Söz konusu tasarının 30. maddesi ile 4342 Sayılı Mera Kanunun 14’üncü maddesine getirilmek iste nen değişiklikle Endüstri Bölgeleri,Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Serbest Bölgeler ve yerleşim alanları içerisinde kalmış sanayi siteleri ve münferit sanayi işletmelerinin yerleşim yeri dışına çıkarıl maları gerekçesi ile meraların bu amaçla kullanılmasının önü açılmak is-tenmiş, ancak benzer şekilde bu madde de tasarıdan çıkartılmıştır. Her iki karar da memnuniyet vericidir” dedi.

“Meralar konusunda tehlike geçmedi”

Zeytin Yasasında yapılmak istenen değişiklik konusunda kamuoyunun her yönüyle bilgilendirildiğini ancak meralar konusunun sahipsiz kaldığını vur-gulayan Şube Başkanı Savaş açıklamasına; “Bu nedenle bu açıklama ile meraların durumu kamuoyu ile paylaşılmak istenmiştir. Gıda Tarım ve Hay vancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemiz de 1970 yıllarda 21 milyon 698 bin 400 hektar büyüklüğünde olan mera varlığımız günümüzde 10 milyon 348 bin 169 hektara gerilemiştir. Sadece 2001 yılından günümüze değin mera varlığındaki azalma %29,2 oranında dır. Mera alanlarındaki azalmalara bölgeler üzerinden bakıldığında en yük sek mera kaybı yüzde 51,6 ile Ege Bölgesinde olup bunu sırasıyla yüzde 49,2 ile Marmara ve yüzde 45,4 ile Güney Doğu Anadolu Bölgeleri izle-mektedir” şeklinde devam etti.
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder