Yeni
Loading...

KURŞUNLU KÖYÜNÜ SEVİNDİREN GELİŞME

kurÅŸunlu köyünü sevindiren haber ile ilgili görsel sonucu        Bayramiç Kurşunlu Köyü'nde feldspat madeni açmak için Zafer Madencilik tarafından talan edilen alanlar, Orman Bölge Müdürlüğü ta rafından yeniden ağaçlandırılıyor. Köy halkının sevinçle karşıladığı ka rar doğrultusunda, şirketin talan et-tiği alana 500 fıstık çamı dikildi:Diki len çam ağaçları ile bölgenin reha-bilitesinin yanı sıra, köy halkına is-tihdam yaratacağı belirtildi...
    Bayramiç Kurşunlu Köyü’nde Za fer Madencilik tarafından feldspat madeni açılmak istenmiş, köylüler madene karşı uzun süre mücadele vermişlerdi. Son olarak köylülerin il-gili Bakanlıklara yaptıkları şikayet-ler sonuç verdi. Köylülerin şikayet-leri doğrultusunda, Maden İşleri Ge nel Müdürlüğü yetkilerinin bölgeye gelerek maden çıkartılması planla-nan alanlarda incelemede bulundu-ğu öğrenildi. Maden Şirketi yetkilile-ri ve maden ocağına karşı mücade-le veren köylülerin de yer aldığı in-celemenin ardından Orman Bölge Müdürlüğü tarafından sevindirici ha ber geldi. Alanın Orman Bölge Mü-dürlüğü’ne ait olduğu ve maden için kullanılmak amacıyla kazılan alan-ların rehabilite edilmesi için bölgeye ‘fıstık çamı’ dikileceği açıklandı. Di-kilen fıstık çamının alanın rehabilite edilmesinden ziyade, bölgede ka-zanç sağlayacak kamu yararı giden bir çalışma olarak gerçekleştirildiği ifade edildi. Bölgeye uyum sağlaya-bilen ve çabuk gelişebilen fıstık ça-mının 20 yıl gibi bir süre içerisinde bölgeye ciddi anlamda gelir getire-ceği ifade edildi. Bölgede maden is-temediklerini yineleyen ve kararın sevindirici olduğunu ifade eden köy lüler,konuyla ilgili;“Orman Bölge Mü dürlüğü bölgenin kendilerinin oldu-ğunu belirterek bizlere; “Fıstık çamı gönderiyoruz” dediler.  Fıstık çamı bölgeye uyum sağlayabilen ve ça-buk gelişebilen bir ağaç.Bu çam, 20 yıl sonra alanı kapatır ve iyi bir şekil de verim vermeye başlar. “Bir ağaç-tan 150-200 adet kozalak elde eder siniz ve bunun şu andaki piyasa de ğeri de 1,5-2 TL arası” dediler. Şu an toplam‘500 adet fıstık çamı’ mev cut.Bu 500 adet fıstık çamı Kurşun-lu halkının geleceğe dair bir yatırı-mı. Kurşunlu halkının gelir elde ede ceği bir kamu yararı. Umarız bunu yapan devlet, bundan sonrada bu çamların kepçe paletleri altında ezil mesine izin vermez” dedi.  
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder