Yeni
Loading...

ZEYTİN KURTLANDI,ÜRETİCİ DERTLİ

zeytin kurtlandı kazdaÄŸları ile ilgili görsel sonucuzeytin kurtlandı kazdaÄŸları ile ilgili görsel sonucu     İlçemiz sınırları içinde kalan Kaz dağları'nın kuzey yamaçlarında ki bölgede,zeytin ağaçları zeytin sineği nedeniyle kurtlandı. Kurtlanan ağaç lardaki zeytinlerin yüzde 80' i zarar gördü. Zeytinler ağaç diplerine dö-külürken, erken hasada başlayan üreteci, kalite düşüklüğü ve ürün kaybı nedeniyle üzüntü yaşadı.Bazı üreticiler ise işçi parasını kurtarma-dığı için zeytini toplamayıp dalında bırakıyor. Kazdağlarının kuzey ya-maçlarında kalan ilçemizin dağ köy lerinde geçen kış mevsimi ılık geçti. Zeytin sineği zararlısı, zeytinlerde kurtlanmaya sebep oldu. 'Zeytin Si-neği' olarak bilinen zararlı yüzün-den, bazı üretim alanlarında nere-deyse yüzde 80'e varan oranda 'kurtçuk' oluşturdu. Kurtçuk oluşan zeytinler ise ağaç diplerine dökül-meye başladı. Zeytinli, Çatalçam, Palamutoba, Ahmetçeli, Pıtıreli, Sa çaklı, Doğancıköy ve Kutluoba köy-lerindeki üreticiler, zeytin sineğinin neden olduğu durum yüzünden ha-sada erken başladı. Zeytin kalitesi-nin düşmesi ve beklenen gelirin el-de edilemeyecek olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan üreticiler, da ha önce zeytinde böyle bir kurtlan-ma görmediklerini belirtti. Zararları-nın büyük olduğunu söyleyen üreti-ciler, kurtlu da olsa zeytin tanelerini yere düşmeden önce toplamaya ça lışıyor. Bazı zeytin üreticileri ise, iş çi parasını kurtarmadığı için zeytini dalında bırakıyor.
ZEYTİNDE YÜZDE 80 CİVARINDA ZARAR VAR' 
    Kendisi de zeytin üreticisi olan Kutluoba köyü muhtarı Zafer Sezer (52), bugüne kadar zeytinde böyle kurtlanma görmediğini belirtti. Köy tüzel kişiliğine ait zeytinyağı fabrika sında sıkma işinin devam ettiğini ifade eden Sezer, "Maalesef zeytin de yüzde 80 civarında bir zarar söz konusu. 

Zeytincilik ile geçinen köyümüzde büyük üzüntü yaşanıyor.Ağaçlardan zeytin taneleri dökülmemesi için zey tin hasadı bölgemizde erken başla- dı"dedi. Zeytin üreticisi Feridun Ars lan (58), "Bu sene zeytinlerimizde kurtlanma oldu. Ama gemlik cinsi zeytinlerde aynı hasar söz konusu değil" diye konuştu. Çanakkale Ta-rım ve Orman İl Müdürü Erdem Ka-radağ ise 2018 yılı iklim koşullarının , zeytin hastalık ve zararlıları lehine seyrettiğini belirtti.Çanakkale'de zey tin sineğinden kaynaklı kurtlu mey-veler ve dökülmelerin bu yıl maksi-mum seviyede gözlendiğini ifade e-den Karadağ, şunları söyledi: 
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ZARARLI PO PÜLASYONUNUN ARTMASINA NEDEN OLDU 
          "Bölgemizde akdeniz meyve sineğinden meydana gelen zeytin zararı gözlenmemiştir. Yılın başlan-gıcı olan kış aylarında ortam sıcak-lıklarının yüksek seyri, kış aylarının ılıman geçmesiyle, tüm bitki zararlı-sı etmenlerin popülasyon oranı yük selmiştir. Soğuk ve olumsuz hava koşullarıyla gerçekleşen zeytin sine ği kış ölümleri bu yıl gözlenmemiş-tir. Konunun hassasiyeti tüm Bakan lık birimlerimizce alarm düzeyinde değerlendirilmiş, 2018 yılının bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele-nin zor geçeceği bilinci ile üreticimi-ze gereken uyarılar her fırsatta ya-pılmıştır. Müdürlüğümüz zeytin has-talık ve zararlılarıyla mücadele çalış maları,hastalık ve zararlı durumuna göre tüm yıla ve üretim bölgelerimi-ze yayılmaya çalışılmakta olup; böl-gesel ve bireysel şikayetler anında değerlendirilip,ekiplerimizce soru-nun kaynağına ulaşılmakta ve çö-züm yolları konusunda ilgililer ve il-çe müdürlüklerimiz bilgilendirilmek-tedir.Bu faaliyetler kapsamında Mer kez, Bayramiç, Gelibolu, Eceabat, Gökçeada, Ezine ilçelerimizde yıl içinde bir çok faaliyet yürütülmüştür Zeytin güvesi zararlısı ve zeytin si-neği zararlısıyla,'Yönetimli Çiftçi Mü cadelesi ve Zeytin Entegre Mücade le Çalışmaları' kapsamında haftada 2 gün survey ve zararlı sayım çalış maları zamanlama hatası yapılma ması amacıyla merkez ekibimizce yürütülmektedir. Toplam 7 istasyon da  survey ve tuzaklama çalışmala-rı yapılmaktadır." 
TOPLAM 536 ÜRETİCİYE BİLGİ -LENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ 
     Çanakkale merkez ilçe ve köyle- rinde toplam 20 günübirlik eğitimde 536 üreticiye bilgilendirme yapıldığı nı da belirten Müdür Erdem Kara-dağ,"20 üreticimizin isteği doğrultu-
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder