Yeni
Loading...

ilan

                                                                          İLAN
                                                  BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI       
   MADDE 1- Aşağıda tabloda mahallesi, ada/parsel numarası, muhammen satış bedeli, geçici ihale teminatı ile bağımsız bölüm no'su ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait iş yeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesine istinaden  Açık Teklif Usulü Arttırma Suretiyle Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda  satış ihalesi yapılacaktır.
         MADDE 2- Taşınmaz bilgileri:   (3065 Sayılı KDV Kanunu'nun 17. maddesinin diğer istisnalar, 18.01.2017 Tarihli ve 6770 S.K.nun 8. maddesi gereğince taşınmaz satışları KDV'den muaftır. İş yerleri Koruma Amaçlı İmar Sahası İçindeki Tescilli Yapı olduğundan dolayı 2863 Sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'nun 21. maddesi gerince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.)
MADDE 3- Taşınmazın muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarları yukarıda madde 2'de gösterilmiştir.İstekliler söz konusu gayrimenkullerin satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazların muhammen bedelinin en az %3'ü nispetinde geçici ihale teminatını  bağımsız noyu belirterek ihale saatinden önce  Belediyemiz Veznesine  veya hesabına nakten  yatırılacaktır. İhale üzerinde kalmayan kişinin geçici ihale teminatı kendisine ya da var-sa banka hesabına iade edilecektir.
MADDE 4- İsteklilerin ihaleye katılımda tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu),
2. İkametkah Belgesi,(Nüfus Müdürlüğü'nden veya Muhtarlıktan alınan)
3. Geçici ihale teminatını yatırdıklarına dair makbuz,
4. Yer Görme Belgesi (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
5. Tebligat için  Adres Beyan Formu (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)
7. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise,istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve teklif vermeye ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi, 
8. İhaleye girecek kişi yada kuruluşa ait banka Iban no'su.
9.Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel lişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makam-dan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı,
MADDE 5- Daha önce bir ihaleye katılıp gerekli işlemleri yapmayanlar ve daha önce Belediye Başkanlığı ile kira anlaşmazlığı bulunanların 1. derece kan ve sıhri hısımları ile Belediyemize kira, su, emlak vergisi, çevre temizlik, ilan ve reklam vergisi ve işgaliye borcu bulunanlar borçlarının tamamını ödeyene kadar ihaleye katılamazlar. 2886 Sayılı Yasanın 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
MADDE 6- İhaleye katılacaklar madde 4'deki istenen belgeleri eksiksiz olarak 13.09.2018 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 11:00'e kadar Belediyemiz Gelir Şefliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
MADDE 7-  İhale şartnamesi Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
             İgililenlere İlanen duyrulur                                                                 .Basın No: 621-99/572

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder