Yeni
Loading...

ihale ilanı

                                                                  İHALE İLANI                                               
                        ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE KAUÇUK ZEMİN SATIN ALINACAKTIR
                                   BAYRAMİÇ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
.
Çocuk Oyun Grupları ve Kauçuk Zemin Alımı, Yerine Montajı ve Kaplama alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası     : 2018/194005
1-İdarenin
a) Adresi     : CAMİKEBİR MAHALLESI YÜKSELYÖRÜKOĞLU SOKAK NO:1 17700 BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası     : 2867731016 - 2867735044
c) Elektronik Posta Adresi     : bilgi@bayramic.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     : 10 Kalem Malzeme ile Çocuk Oyun Grupları ve Kauçuk Zemin Alımı, Yerine Montajı ve Kaplama
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri     : BAYRAMİÇ
c) Teslim tarihi     : Yer teslimi yapılmasına müteakip otuz takvim günü içinde iş bitirilmeli.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer     : BAYRAMİÇ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati     : 16.05.2018 - 14:00
.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
İhaleye katılacak firmalar teknik şartnamenin model : A-B-C-D-E-F-G(spor aletleri) için ayrı ayrı model bazlı TSE belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhaleye katılacak firmalar teknik şartnamenin MODEL A'da Oyun Grubu aksamında belirtilen 1 adet Polietilen Spiral kaydırak h:150cm, MODEL B'de Oyun Grubu aksamında belirtilen 1 adet Polietilen iki yönlü parçalıkaydırak h:150 cm ve Teknik Şartnameye uygun en az 30 cm olmak üzere salıncak zinciri ihale tarihinden önce idareye sunulacaktır.
İhale Komisyonu, numuneler üzerinde inceleme yapacak olup, teknik şartnamede tanımlanmış olan ürün  niteliklerinin ürün üzerinde bulunup bulunmadığı, içeriğinde nitelikleri ihtiva edip etmediği hakkında numune alma, analiz ettirme hakkına sahiptir. Komisyon uygun gördüğü takdirde bu hakkına sahiptir. Komisyon uygun gördüğü takdirde bu hakkını kullanılabilecektir. Numuneler komisyon tarafından değerlendirilecektir. Numune analiz amaçlı olarak kesilebilecek, parça alınabilecek olacağından istekli meydana gelebilecek deformasyondan doalyıidareden hiçbir hak talep edemeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı BAYRAMİÇ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Camikebir Mahallesi Yüksel Yörükoğlu Sokak No:1 Bayramiç adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.                                                                             Basın No: 621-99/315

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder