Yeni
Loading...

ihale ilanı

                               VERİM YÜZDESİ TESPİTİ VE MESAHA İŞLERİ
.
                                                                     ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
.
   BAYRAMİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
.
.
Verim Yüzdesi Tespiti Ve Mesaha İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
.
İhale Kayıt Numarası            : 2018/30662
1-İdarenin
a) Adresi            : Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi 5 17700 BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası            : 2867731913 - 2867731913
c) Elektronik Posta Adresi            : bayramicisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı            : Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Aladağ, Gökçeiçi, Bayramiç, Kumludüz, Kazdağı İşletme Şeflik lerinde 400,00 m3 Verim Yüzdesi Tespiti ile Kazdağı ve Karaköy İşletme Şefliklerinde 21.068,00 m3 Mesaha Hizmet Alımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            : Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Kazdağı, Karaköy, Aladağ, Bayramiç,Kumludüz, Gökçeiçi Orman İşletme Şeflikleri muhtelif bölmelerinde
c) Süresi            : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            : Cami Cedit Mah. Kıbrıs Cad. No: 10 17700 Bayramiç/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati            : 06.02.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde Orman Mühendisleri odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösterir belge ile 5531 sayılı kanun kapsamında yetkili hizmet sunucusu olduğunu kanıtlayan bu iş için orman mühendisleri odasından alınmış ihale yetkinlik belgesini ibraz etmeleri gereklidir.
2- İsteklinin tüzel kişi olması halinde ortaklar arasında veya daimi teknik personel kadrosundaki Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar lis tesine kayıtlı olduğuna dair belge ile 5531 sayılı kanun kapsamında yetkili hizmet sunucusu olduğunu kanıtlayan bu iş için orman mühendisleri odasından alınmış ihale yetkinlik belgesini ibraz etmeleri gereklidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gös terir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı adresin den satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                                 VERİM YÜZDESİ TESPİTİ VE MESAHA İŞLERİ
.
                                                                     ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
.
   BAYRAMİÇ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.
.
.
Verim Yüzdesi Tespiti Ve Mesaha İşleri hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
.
İhale Kayıt Numarası            : 2018/30662
1-İdarenin
a) Adresi            : Camicedit Mahallesi Kıbrıs Caddesi 5 17700 BAYRAMİÇ/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası            : 2867731913 - 2867731913
c) Elektronik Posta Adresi            : bayramicisl@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı            : Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Aladağ, Gökçeiçi, Bayramiç, Kumludüz, Kazdağı İşletme Şeflik lerinde 400,00 m3 Verim Yüzdesi Tespiti ile Kazdağı ve Karaköy İşletme Şefliklerinde 21.068,00 m3 Mesaha Hizmet Alımı işi. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer            : Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü Kazdağı, Karaköy, Aladağ, Bayramiç,Kumludüz, Gökçeiçi Orman İşletme Şeflikleri muhtelif bölmelerinde
c) Süresi            : İşe başlama tarihinden itibaren 240(iki yüz kırk) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer            : Cami Cedit Mah. Kıbrıs Cad. No: 10 17700 Bayramiç/ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati            : 06.02.2018 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde Orman Mühendisleri odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar listesine kayıtlı olduğunu gösterir belge ile 5531 sayılı kanun kapsamında yetkili hizmet sunucusu olduğunu kanıtlayan bu iş için orman mühendisleri odasından alınmış ihale yetkinlik belgesini ibraz etmeleri gereklidir.
2- İsteklinin tüzel kişi olması halinde ortaklar arasında veya daimi teknik personel kadrosundaki Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve çalışanlar lis tesine kayıtlı olduğuna dair belge ile 5531 sayılı kanun kapsamında yetkili hizmet sunucusu olduğunu kanıtlayan bu iş için orman mühendisleri odasından alınmış ihale yetkinlik belgesini ibraz etmeleri gereklidir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gös terir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı adresin den satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü İhale Komisyon Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.                 Basın No: 621-99/122

Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder