Yeni
Loading...

EĞİTİM SEN BASIN AÇIKLAMASI‏
Eğitim sisteminin, eğitim ve bilim emekçilerinin yıllardır birikerek artan sorunları sürekli artmakta, her eğitim-öğretim yılı giderek ağırlaşan sorunlar ve çelişkiler eşliğinde açılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ise, her yıl çözüm üretmekten çok, yeni sorunlar yaratan politika ve uygulamalarıyla başta eğitim emekçileri olmak üzere, öğrenci ve velileri sürekli mağdur etmiştir.

AKP hükümetinin, eğitim sistemini ticarileştirme ve dini içerikte yeniden biçimlendirme uygulamaları 4+4+4 dayatması sonrasında katlanarak artmıştır. Eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında okul dönüşümleri sürecinde yaşanan sorunlar giderek ağırlaşmaktadır. Okul dönüşümleri sürecinde merkezi ve alt yapı sorunu olmayan okulların imam hatip yapılması yetmiyormuş gibi, şimdi de normal ortaokullarda imam hatip sınıfları açılarak "bütün okulları imam hatipleştirme" yolunda büyük bir adım atılmıştır.

Laik eğitim anlayışına meydan okurcasına zorunlu ve "zorunlu seçmeli" din dersi dayatmalarına ek olarak liselere mescit açılmasının zorunlu hale getirilmesi ve son olarak yapılan düzenlemeyle ortaokullarda ve liselerde başörtüsünü serbest bırakılarak eğitim alanlarının dini kurallara göre biçimlendirilmeye çalışılması , okullarda giderek artan fiziki donanım ve altyapı sorunları, kalabalık sınıflar, ikili eğitim, birleştirilmiş sınıf ve taşımalı eğitim sorunları, eğitim müfredatında piyasacı, bireyci ve dini içerikli kavram ve söylemlerin artması vb gibi pek çok sorun, 2014-2015 eğitim öğretim yılı başında öne çıkan temel eğitim sorunları olarak dikkat çekmektedir.

Siyasi iktidar eğitim sistemini kendi dünya görüşüne göre yeniden biçimlendirmeye çalışırken, eğitimin sorunlarına kalıcı çözümler üretmekten çok, tamamen dayatmacı bir tutum izlemektedir. Bütün okulların imam hatipleştirilmeye çalışılması ve son olarak liselerde mescit açılması zorunluluğunun getirilmesi, eğitimin acil çözüm bekleyen onca sorunu varken, MEB`in tek gündeminin eğitim sistemini hem içerik, hem de biçimsel olarak "tek din, tek mezhep" anlayışıyla biçimlendirmek istediği anlaşılmaktadır. Eğitim sisteminin temel bileşenleri olan öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında yeni ayrışmalara ve kutuplaşmalara yol açacak olan dayatmaların kabul edilmesi mümkün değildir.

AKP iktidarı döneminde Türkiye`nin demokratikleştiği, özgürlüklerin alanının genişlediği iddialarına rağmen, eğitim programında ve ders kitaplarında ülkedeki etnik, dilsel ve kültürel çeşitliliğe yeterince yer verilmemesi, Türkiye`de eğitim sisteminde ve toplumsal yaşamda benimsenen tekçi ve asimilasyoncu anlayışın ısrarla sürdürüldüğünü göstermektedir.

Siyasi iktidar laik eğitim anlayışına açıkça meydan okumakta,

eğitimi dini içerikle yeniden biçimlendirmek için son derece tehlikeli adımlar atmaktadır!

Türkiye gibi farklı inanç gruplarının, dinlerin, mezheplerin olduğu çok dilli ve çok inançlı bir toplumda din eğitiminin öğrencilere yıllardır "tek din, tek mezhep" anlayışı üzerinden dini eğitim dayatıldığı bilinmektedir. Bu durum giderek fiili bir baskıya dönüşmeye başlamıştır. Öğrencilerin okul yöneticileri tarafından seçmeli din derslerini seçmeye zorlanması, TEOG sonrasında yaşandığı gibi 40 bin öğrencinin imam hatibe zorla kaydedilmesi, son olarak liselerde mescit açmanın zorunlu hale getirilmesi gibi uygulamalar, hükümetin eğitim sistemini dini kurallara göre düzenlemek istediğinin kanıtıdır.

AKP hükümeti döneminde eğitimde yaşanan yoğun ticarileştirme uygulamalarına paralel olarak hayata geçirilen eğitimde dini içeriği arttırma uygulamaları, siyasi iktidarın yıllardır "arka bahçesi" olarak gördüğü imam hatip okullarına yönelik "pozitif ayrımcılık" olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok sayıda devlet okulu yıllardır ödenek yetersizliği ile karşı karşıya kalırken, bugüne kadar hiçbir imam hatip okulu kaynak sıkıntısı çekmemiş ve talepleri anında yerine getirilmiştir.

Eğitimde 4+4+4 dayatması ile birlikte ile okullar, ilkokul-ortaokul-imam hatip ortaokulu olarak dönüştürülmüştür. Türkiye`de okulların fiziki donanım ve altyapı sorunları sürerken, fiziki altyapı sorunları en az olan, teknik olarak en donanımlı okulların imam hatibe dönüştürülmesi, siyasi iktidarın kamu okulları arasında siyasi tercihler üzerinden resmen ayrımcılık yaptığını göstermektedir.

MEB, imam hatip okullarına beklenen talep olmamasına rağmen, imam hatip olmayan ortaokullar bünyesinde de imam hatip sınıfları açmaya başlamıştır. Bu durumun son örneği İstanbul Beykoz`da yaşanmış, hiçbir yasal dayanağı bulunmamasına rağmen ilçedeki 30 ortaokulun 11`inde fiilen imam hatip sınıfları açılmıştır. Sendikamıza ulaşan bilgiler, normal ortaokullarda imam hatip sınıfları açılması uygulamalarının birkaç okulla sınırlı olmadığı, bu uygulamanın hızla yaygınlaşmaya başladığı yönündedir.

Devletin bütün inançlar karşısında eşit ve tarafsız olması ancak zorunlu din dersi ve "zorunlu seçmeli" din derslerinin kaldırılması ile mümkündür. Eğitim sistemi içinde farklı dil, kültür ve inançlara eşit koşullarda eğitim olanakları yaratılması, bütün inançların kendisini özgürce ifade edebilmesi ancak eğitim sisteminin bilimsel ve laik bir içeriğe sahip olması ile mümkündür.

Sonuç olarak,

MEB, yıllardır yaptığı değişikliklerle eğitim sistemini yap-boz tahtasına çevirmiş, öğrenci ve velilerin kafasını karıştırmak dışında eğitimde somut ve çözüme dayalı politikalar geliştirememiştir. Eğitimin kamusal, demokratik, bilimsel, laik olmadığı,öğrencileri yarış atı gibi sınavdan sınava koşturan bir eğitim sisteminin ne kadar başarılı olacağı açıktır.

Okulöncesi eğitimden başlayarak eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine; sınıf mevcutlarından eğitimin laik, bilimsel, demokratik ve kamusal yönünün geliştirilmesine özen gösterilmelidir. Derslik, okul, öğretmen açıklarından eğitimin genel bütçe içindeki payına kadar, eğitimin hemen her alanında köklü bir değişime gereksinim vardır.

AKP iktidarının eğitim sisteminde yaşanan değişiklikler üzerinden bugüne kadar ortaya koyduğu pratik, her türden dini inancı istismar ederek çocuklarımızı ve toplumu "tek din, tek mezhep" anlayışı üzerinden "tek tip" hale getirmeye çalışmaktır. Toplumda sürekli yeni kamplaşmalar ve kutuplaştırmalar yaratarak egemenliklerini sürdürmek isteyenler, benzer bir bölünmeyi öğrenciler arasında oluşturmaya başlamış, bu durum okullarda fiili ayrışmaların ve şiddetin artmasından başka bir sonuç vermemiştir.

2014-2015 eğitim öğretim yılı başında Eğitim Sen olarak, siyasi iktidara ve Milli Eğitim Bakanlığı`na çağrımız tüm toplumun ve öğrencilerin geleceğini doğrudan olumsuz etkileyecek dayatmalara, politika ve uygulamalara derhal son verilmesi, eğitim sistemi üzerinden toplumda yeni kutuplaşmalar yaratılmasının önüne geçilmesidir. Bunun için öncelikle hiçbir öğrencinin not ya da sınav baskısı altında kalmadan, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hangi alanda okuyacağına kendisinin karar vereceği bir eğitim sistemi oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Eğitimin hiçbir kademesinde öğrencilere ve ailelerine dayatmada bulunulmamalıdır.


Barış DEMİR -  bayramicegitimsen@gmail.com
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder