Yeni
Loading...

CHP'DE YÖNETİM DEĞİŞTİ

Görüntünün olası içeriği: 2 kişiGörüntünün olası içeriği: 10 kişi, oturan insanlar         CHP olağan kongresi Belediye düğün salonunda gerçekleştirildi. Kongre büyük ilgi görürken tek ada-yın ve tek listenin olması ilgiyi düşür-medi.
      Kongreye eski yeni Milletvekilleri, İl ve İlçe Belediye başkanları,ilçe baş kanları, İl Genel Meclis üyeleri,Sivil Toplum Kuruluşları başkanları, Oda Başkanları, Muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.
        Divan seçiminin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunma-sıyla gündem maddelerine geçildi. Kongrede söz alan Belediye Başkanı Mert UYGUN: ''Öncelikle şunu belirt- mek istiyorum ki;Türkiye Cumhuriyeti' nin temellerini atan, ülkemizin bir çı-nar gibi kök salıp büyümesinde en ö-nemli rolü oynayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Ulu Önder Mustafa Ke-mal Atatürk'ün kurduğu, onun ilke ve devrimleri ışıgında yol alan partimiz-de,siyaset yaparak halkımıza hizmet etmek için önemli ve anlamlıdır. Cum huriyet Halk Partisi, her zaman ülke-mizin aydınlık, demokratik, çağdaş ve laik yüzü olmuş, bunun mücadele sini vermiştir. Bizler, karanlığın, yala-nın, küçük hesapların karşısında ol-duk,olmaya devam edeceğiz. Adı her zaman demokrasiyle anılan parti mizin Bayramiç İlçe Örgütü de bu çerçevede üzerine düşeni yapmakta-dır.Bu önemli günde, örgütümüzü ge leceğe taşıyacak kadroları belirleye-ceğiz. Her bir parti üyemiz, her bir de legemiz, her bir yönetim kurulu üye-miz bizlerin gücüne güç katmak nok-tasında büyük öneme sahiptir. Unut-mayalım ki parti hepimizin partisi, be lediye hepimizin belediyesidir. Bera-berce aşamayacağımız zorluk, halle-demeyeceğimiz iş yoktur.Yerel seçim lerde hep birlikte yakaladığımız tarihi başarıyı daha iyi hizmetle taşlandır-mak istiyoruz. El ele vererek, 7' den 70'e çalışarak kazandığımız başarıyı daha da ileriye götüreceğiz. Önümüz de artık genel seçimler var. Yerelde başlayan değişimi genele yaymak için zorlu bir süreçten geçeceğiz. Ül-kemizi aydınlık yarınlara taşıyacağı-mızı biliyorum.,
 Bu yolda tüm partililerimizle beraber yürüyoruz. Her koşulda, her durum-da örgütümüzle yanyana,omuz omu- zayız.
       Başkanımız Sururi SAVAŞ'a ve yönetim kuruluna verdiği mücadele-den dolayı teşekkür ediyorum. Göre-ve gelecek arkadaşlarımızın bu zorlu yolculuğu en iyi şekilde yürütecekle-rine inancım tamdır. Kongremizin par timize, ilçemize ve Çanakkale'te ha-yırlı olmasını diliyorum. Saygılar su-nuyorum.Cumhuriyet Partisi'ne emek veren herkesi çok seviyorum''dedi.
     Ardından İlçe Başkanı Sururi SA-VAŞ söz aldı. SAVAŞ yaptığı konuş-mada:  ''16 aydır büyük gururla yürüttüğüm CHP ilçe Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla devrediyorum bu devir asla bir veda değildir.Hayatım boyunca ba hanelere sığınan biri olmadım. Bana destek veren aileme,örgüt arkadaşla-rıma Tüm Bayramiç Halkına ama en önemlisi her zaman yanımda olan de ğerli eşime sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ediyorum.
     16 ay boyunca Örgüt olarak bizler elimizden geldiğince mücadele ettik. Gitmedik köy, çalmadık kapı, sıkılma-dık el bırakmadık.Örgüt arkadaşlarım la beraber maddi ve manevi bütün zor luklara rağmen büyük bir özveri ile ça lışmalarımızı sürdürdük.
     Yaşadığımız Yerel Seçimler sonu-cunda son derece yorucu ve o kadar-da emek dolu ayları geride bırakarak büyük başarı elde ettik. Bunun sonu-cu 1 Belediye Başkanı, Belediye Mec lisinde çoğunluğu sağladık, 2 İl genel Meclisi üyesi, daha sonrasında bir İl Genel Meclis üyemizide İl Genel Mec lis Başkanı olmasınıda sağlayarak ör güt olarak daha da mutlu olduk.
    Benim için Siyaset koltuk meselesi değil, memleket meselesidir. İlçe Baş kanlığını bırakmak mücadeleyi bırak-mak mı? Tabiki Hayır. Halk için Mem-leket için mücadele etmekten vazgeç mek yok. İnadına Mücadele
      31 Mart sonrası Şahsıma yapılan tüm eleştirileri, iftiraları bir kenara ko-yuyorum. Çünkü Yel kaydan en çok toz alır. Ben buradan bütün çalışma arkadaşlarıma eğer üzerlerinde hak-kım varsa helal ediyorum.Bayramiç CHP İlçe Başkanı olarak hepinizi son kez sevgi saygı ile selamlıyorum. Or-tak Akıl Cumhuriyet Halk Partisi; Var olsun Partimiz, Yaşasın Cumhuri-yet'' dedi. 
          Daha sonra söz alan yeni ilçe başkanı Emin FİDAN: ''1988 Yılında Bayramiç'te doğdum. İlk ve Ortaoku-lu İlçemizde, Liseyi Kepez Anadolu Turizm Otelcilik okulunda, Üniversite eğitimimi ise Çanakkale 18 Mart Üni-versitesi Gökçeada Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Otelcilik bölümünü bitirerek tamamladım. Şu anda ilçe-mizde Hayvancılık, Çiftçilik, Hayvan alımı ve satımı ile uğraşmaktayım.Ve çok sevgili dava arkadaşlarım, Cum-huriyet Halk Partisi Bayramiç İlçe Baş kan adaylığımı açıklıyorum. Genç bir arkadaşınız olarak böylesine büyük bir göreve neden adayım? İçe dönük değil, dışa dönük ve güçlü bir örgütü inşa etmek, kadınlarımızı ve gençle rimizi siyasette daha etkin ve önemli yerlere taşımak, partimizi Bayramiç' te olduğu gibi Türkiye’de de iktidara getirebilmek için adayım.Saymış oldu ğum ve daha da sayabileceğim bu il-keler bizim anayasamızdır. Olmazsa olmaz ilkelerimizdir.
       Yeni seçilecek olan ilçe yönetimi-mizin, belediye başkanımız ve meclis üyelerimizle örgütlü, ve uyumlu çalış- malar yaparak ilçemize çok daha faz-la değerler katacağımıza inanıyorum. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözü-mü noktasında kaymakamlık,belediye başkanlığı ve milletvekilleri aracılığıyla çözüm oluşturmak, Cumhuriyet Halk Partisi politikalarını ilçe halkımıza an-latmak ve ayrıca halkımızın geri dönüş lerini alıp yetkili mercilere iletmek nok tasında en etkili şekilde canla başla çalışacağıma sizlerin önünde söz ve-riyorum.Ulu Önderimiz Mustafa Ke mal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ni Bayramiç’ te Atamız’ın işaret ettiği hedef ve doğrultuda başa rıya götürmek için örgütümle birlikte bütün mesaimizi halkımıza harcaya-cak, oluşturacağımız paylaşım ve da-yanışma ağı sayesinde elimiz her biri nin omuzlarında olacaktır.Biriktirdiğim tecrübe ve deneyimlerim ile dinamik, üretken gelişen ve geliştiren bir yöne tim oluşturacağımızdan kimsenin şüp hesi olmasın. Bayramiç halkının bü-tün sorunlarına, sıkıntılarına ve bunla rın yerinde tespitine 24 saat onların içinde bulunarak partili, partisiz her in sana dokunarak; ötekileştirerek değil birleştirerek, yok sayarak değil görev lendirerek; halkçı bir anlayışla, üstten bakarak değil yanlarında olarak, siz-lerle birlikte, partime, Bayramiç'e ve dolayısıyla ülkeme hizmet etmeyi bi-rinci vazifesi olarak benimsemiş bir kardeşiniz olarak konuşuyorum; Cum huriyet ve demokrasi güneşi Bayra-miç'te bir daha hiç batmayacak söz veriyorum!
     Cumhuriyet Halk Partisi Bayramiç ilçe örgütü olarak, bir olalım ve birlik-te olalım, tek yürek olalım. Dolayısıy-la bizim her bir üyemiz,bu partinin bir yöneticisidir. Bu partinin bir ilçe baş-kanıdır. Bayramiç halkının söz ve ka-rar sahibi olduğu bir ilçe yönetimi için benimle birlikte olmanızı ve şahsımı bu adaylık süresince desteklemenizi canı gönülden talep ediyor ve saygı- lar sunuyorum'' dedi.
   
Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder