Yeni
Loading...

ihale ilanı

İHALE İLANI                                                                              BAYRAMİÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN
.
MADDE 1-) Aşağıda tabloda mahallesi,ada/parsel numarası,muhammen satış bedeli,geçici ihale teminatı ile bağımsız no'su ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait iş yerlerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü Arttırma sureti ile Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda ayrı ayrı satış ihalesi yapılacaktır.
MADDE 2-) Taşınmaz bilgileri (3065 Sayılı KDV Kanu'nun 17. maddesinin diğer istisnalar,18/01/2017 Tarihli ve 6770 S.K.nun 8. maddesi gereğince taşınmaz satışları KDV' den muaftır.)
             MADDE 3-) İsteklilerden istenecek belgeler;
Gerçek Kişiler:
4.1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Nolu),
4.2. İkametkah Belgesi,(Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan alınan)
4.3. Geçici ihale teminatını yatırdıklarına dair makbuz,
4.4. Yer Görme Belgesi (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
4.5. Tebligat için Adres Beyan Formu (Belediyemiz Gelir Şefliği'nden temin edilecek.)
4.6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair belge,(Belediye tarafından düzenlenecek)
4.7. Vekil var ise Noter Onaylı Vekaletname,
4.8. İhaleye girecek kişi yada kuruluşa ait banka Iban no,
4.9. Tüzel kişi olması halinde:
4.9.1. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
4.9.2. Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilşkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
4.9.3. İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi
4.9.4. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise,istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
4.9.5. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
4.9.6. Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Bayramiç Belediyesi Veznesine peşin olarak yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.K.nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.(Teminat Mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması,2886 Sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)Posta, kargo ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
           MADDE 4-) İhale şartnamesi Bayramiç Belediyesi Gelir Şefliği'nden bedelsiz olarak temin edilebilir.
 İgililenlere ilanen duyrulur.                                                                   Basın No: 621-99/208


Google Plus'da Paylaş

BENZER YAZILAR

    Blogger Yorumları
    Facebook Yorumları

0 yorum :

Yorum Gönder